หน้าหลัก ITA

EB24>> หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB 24 - ข้อ1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
EB 24 -  ข้อ1-1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 
EB 24 -  ข้อ1-1.2 หนังสือทราบ/สั่งการอนุญาตนำเผยแพร่Web 
EB 24 -  ข้อ1-1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsit
EB 24 -  ข้อ1-1.4 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS 

EB 24 - ข้อ2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมฯ 
EB 24 -  ข้อ2-2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม 
EB 24 -  ข้อ2-2.2 หนังสือทราบ/สั่งการอนุญาตนำเผยแพร่Web 
EB 24 -  ข้อ2-2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite 
EB 24 -  ข้อ2-2.4 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS