หน้าหลัก ITA

EB23>> หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB 23 - ข้อ1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ 
EB 23 - ข้อ1-1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
EB 23 - ข้อ1-1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม 
EB 23 - ข้อ1-1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ 
EB 23 - ข้อ1-1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม 
EB 23 - ข้อ1-1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
EB 23 - ข้อ1-1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
EB 23 - ข้อ1-1.3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
EB 23 - ข้อ1-1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม 
EB 23 - ข้อ2 หนังสือขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน 
EB 23 - ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite 
EB 23 - ข้อ4 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS