หน้าหลัก ITA

EB22>> หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB22 - ข้อ1 หลักฐานการจัดการประชุม อบรมฯ 
EB22 - ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อบรมฯ 
EB22 - ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ 
EB22 - ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารสรุปผลการประชุม/อบรม 
EB22 - ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite 
EB22 - ข้อ6 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS