หน้าหลัก ITA

EB19>> หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาม
ที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB19 - ข้อ1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
EB19 - ข้อ2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG 
EB19 - ข้อ2-(1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
EB19 - ข้อ2-(2) วัตถุประสงค์เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส 
EB19 - ข้อ2-(3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม 
EB19 - ข้อ3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงโปร่งใสยิ่งขึ้น 
EB19 - ข้อ4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม 
EB19 - ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website 
EB19 - ข้อ6 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS