หน้าหลัก ITA

EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17 - ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนWebSite   
EB17 - ข้อ2 คำสั่ง มาตรการการป้องกันการรับสินบน   
EB17 - ข้อ2-2.1 การให้รับของขวัญผู้ใหญ่ในเทศกาลปีใหม่   
EB17 - ข้อ2-2.2 การเบิกจ่ายยาตามสิทธิCSCDตามมติ ครม.   
EB17 - ข้อ2-2.3 การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   
EB17 - ข้อ2-2.4 การรับสินบนเงินบริจาค/ทรัพย์สินบริจาค   
EB17 - ข้อ2-2.5 การป้องกันการทุจริต/แก้ไขการผิดวินัยฯ  
EB17 - ข้อ2-2.6 การรับส่วนแถม/ ส่วนชดเชย/ส่วนสนับสนุน   
EB17 - ข้อ2-2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล   
EB17 - ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   
EB17 - ข้อ4 บันทึกข้อความกำกับติดตาม/รายงานสรุปผลฯ   
EB17 - ข้อ5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite   
EB17 - ข้อ6 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS