หน้าหลัก ITA

EB16>> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB16 - ข้อ1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุด 
EB16 - ข้อ2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านช่องทางสื่อสาร 
EB16 - ข้อ3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน 
EB16 - ข้อ 3.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
EB16 - ข้อ 3.2 คู่มือปฏิบัติงงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

EB16 - ข้อ4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 
EB16 - ข้อ5 หนังสือรายงานผลดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 
EB16 - ข้อ6 Print Screen หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง 
EB16 - ข้อ7 บันทึกข้อความกำกับติดตาม/รายงานสรุปผล 
EB16 - ข้อ7-7.1 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป  
EB16 - ข้อ7-7.2 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 
EB16 - ข้อ7-7.3 กรณีไม่มี่เรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น 
EB16 - ข้อ8 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite 
EB16 - ข้อ9 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS