หน้าหลัก ITA

EB14>>  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 - ข้อ1 บันทึกข้อความประกาศ/ขออนุญาตเผยแพร่Web  
EB14 - ข้อ2 ประกาศรายงานประเมินผลผู้ที่ระดับดีเด่น  
EB14 - ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ  
EB14 - ข้อ4 Link แสดงหลักฐานจากWebsiteในระบบMITAS