หน้าหลัก ITA

EB13>>  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB13 - ข้อ1 บันทึกข้อความคำสั่ง/ขออนุญาตเผยแพร่Web 
EB13 - ข้อ2 คำสั่ง/ประกาศมาตรกผลการปฏิบัติงานจนทฯ
EB13 - ข้อ3 กรอบแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานจนทฯ
EB13 - ข้อ3-3.1 หลักเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
EB13 - ข้อ3-3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณ/โทษ 
EB13 - ข้อ3-3.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ
EB13 - ข้อ3-3.4 การกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
EB13 - ข้อ4 หลักฐานการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ จนท. 
EB13 - ข้อ5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB13 - ข้อ6 Link แสดงหลักฐานจากWebsiteในระบบMITAS