หน้าหลัก ITA

EB9>> หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9 - ข้อ1 Link แสดงหลักฐานหน่วยงานWebsite ระบบMITAS 
EB9 - ข้อ1-1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
EB9 - ข้อ1-1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 
EB9 - ข้อ1-1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB9- ข้อ1-1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
EB9 - ข้อ1-1.4 หน้าที่/อำนาจของหน่วยงาน
EB9 - ข้อ1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
EB9 - ข้อ1-1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม   
EB9 - ข้อ1-1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2562 
EB9 - ข้อ1-1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2552 
EB9 - ข้อ1-1.9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2560 
EB9 - ข้อ1-1.1 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  
EB9 - ข้อ1-1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code) 
EB9- ข้อ1-2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
EB9 - ข้อ1-3 แผนและประเมินผลปฏิบัติการประจำปี(ทุกแผน) 
EB9 - ข้อ1-4 แผนและประเมินผลกาใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
EB9 - ข้อ1-5 หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนฯลฯ
EB9 - ข้อ1-6 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯลฯ
EB9 - ข้อ1-7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
EB9 - ข้อ1-7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อฯลฯ ปี2562 
EB9 - ข้อ1-7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
EB9 - ข้อ1-7.3 ผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างแผนประจำปี
EB9 - ข้อ1-7.4 แนวทางจัดซื้อ/แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
EB9 - ข้อ1-7.5 แบบสรุปผลแบบ สขร.1แต่ละรอบเดือน
EB9 - ข้อ1-7.6 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
EB9 - ข้อ1-7.7 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
EB9 - ข้อ1-8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
EB9 - ข้อ1-9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
EB9 - ข้อ2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลWebsite ข้อ1-ข้อ9 
EB9 - ข้อ3  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ปี 2563 
EB9 -  ข้อ4 ติดตามผลการดำเนินการตามแผน 
EB9 -  ข้อ7.3 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 
 
EB9 - ข้อ7.4 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
EB9 - ข้อ7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน