หน้าหลัก ITA

EB4>> หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

    EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web ส.ค.63 
     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web ก.ค.63 
     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web มิ.ย.63    
     
EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web พ.ค.63 
     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web เม.ย.63 
     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web มี.ค.63 
     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web ก.พ.63 

     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web ม.ค.63  
     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web ธ.ค.62 
     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web พ.ย.62 
     EB4 - ข้อ 1 บันทึกฯรับทราบ-สั่งการเผยแพร่ Web ต.ค.62 

     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) ส.ค.63 
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) ก.ค.63 
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) มิ.ย.63 
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) พ.ค.63 
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) มี.ค.63 
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) ก.พ.63 
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) ม.ค.63
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) ธ.ค.62
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) พ.ย.62
     EB4 - ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล (สขร.1) ต.ค.62
    
        

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web ส.ค.63  

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web ก.ค.63  

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web มิ.ย.63  

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web พ.ค.63  

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web เม.ย.63  

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web มี.ค.63  

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web ก.พ.63  

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web ม.ค.63 

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web ธ.ค.62 

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web พ.ย.62 

     EB4 - ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web ต.ค.62 

 

     EB4 - ข้อ3-3.2 Print Screen จากWebsite ของหน่วยงาน 

     EB4 - ข้อ3-3.3 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS