หน้าหลัก ITA 

EB2 >> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   

1.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 1-1.1 บันทึกฯ ลงนาม- ขอเผยแพร่  

2.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 1-1.2 บันทึกฯ รับทราบสั่งการ 

3.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 2-2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 

4.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3-3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

5.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.1 บันทึกฯ งบดำเนินงาน-ขอเผยแพร่ 

6.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.2 บันทึกฯ งบลงทุน-ขอเผยแพร่ 

7.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.3 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 

8.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินได้รับจัดสรร 

9.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3.1.5  คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ 

10.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ  

11.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน Web 

12.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.8 Print Screen จาก Web site หน่วยงาน 

13.EB2 -  ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.9 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 

14.EB2 -  ส่วนที่2 ข้อ3.2.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบ 

15.EB2 -  ส่วนที่2 ข้อ 3.2.2 บันทึกฯ  ขออนุญาตเผยแพร่บนWeb 

16.EB2 -  ส่วนที่2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯงบดำเนินงาน 

17.EB2 -  ส่วนที่2 ข้อ 3-3.2.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน Web  

18.EB2 -  ส่วนที่2 ข้อ 3-3.2.5 Print Screen จาก Web site หน่วยงาน 

19.EB2 -  ส่วนที่2 ข้อ 3-3.2.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 

20.EB2 -  ส่วนที่3 ข้อ 3.3.1 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องฯ 

21.EB2 -  ส่วนที่3 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน 

22.EB2 -  ส่วนที่3 ข้อ 3.3.3 หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงสาธารณสุขฯ 

23.EB2 -  ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความอนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบฯบนWeb 

24.EB2 -  ส่วนที่3 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน Web 

25.EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3-3.6 Print Screen จาก Web site หน่วยงาน 

26.EB2 -  ส่วนที่3 ข้อ 3.1.6.1 หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่เกิน 100,000 

27.EB2 -  ส่วนที่3 ข้อ 3.1.6.2 หลักฐานการเบิกจ่าย เกิน 100,000 

28.EB2 -  ส่วนที่3 ข้อ 3.3.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 

      EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างชุดที่1  
      EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างชุดที่2