สภาพอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนาหมื่นในปัจจุบัน