ITA 2565

MOIT5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ไตรมาสที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์  เดือนตุลาคม 2564

 ไตรมาสที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์  เดือนพฤศจิกายน 2564

 ไตรมาสที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์  เดือนธันวาคม 2564

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือนตุลาคม 2564

ไตรมาสที่ 1มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือนพฤศจิกายน 2564

ไตรมาสที่ 1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือนธันวาคม 2564