ITA โรงพยาบาลนาหมื่น 2564 

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB1 ข้อ2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

                     โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

       EB1 ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

       EB1 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

                     ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ 2563

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     EB2 ข้อ1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
     EB2 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
     EB2 ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
     EB2 ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
     EB2 ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     EB2 ข้อ1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     EB2 ข้อ1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน
            และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     EB2 ข้อ1.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วยที่อยู่หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
     EB2 ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ 
     EB2 ข้อ1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
     EB2 ข้อ1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
     EB2 ข้อ1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
     EB2 ข้อ1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
     EB2 ข้อ1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
     EB2 ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
     EB2 ข้อ1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
     EB2 ข้อ2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
     EB2 ข้อ3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     ของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
     EB2 ข้อ4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                ประจำปีของหน่วยงาน  
     EB2 ข้อ5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
     EB2 ข้อ6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     EB2 ข้อ7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
     EB2 ข้อ8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     EB2 ข้อ9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
     EB2 ข้อ9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
     EB2 ข้อ9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
     EB2 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี
     EB2 ข้อ9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
     พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
     EB2 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
     EB2 ข้อ10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
     EB2 ข้อ11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
          ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

EB3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 

       EB4 ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

       EB4 ข้อ1-1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 

       EB4 ข้อ1-1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       EB4 ข้อ1-1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

       EB4 ข้อ1-1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB4 ข้อ2.1- 2.3 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบสั่งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.2564

       EB4 ข้อ3-3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ

       EB4 ข้อ3-3.2 หนังสือขออนุญาตขอเผยแพร่บันเว็บไซต์

       EB4 ข้อ3-3.3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

       EB4 ข้อ3-3.3.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

       EB4 ข้อ3-3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     EB5 ข้อ 1 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่ 

      EB5 ข้อ 2 สขร.1 ต.ค. 63

      EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ต.ค.63

      EB5 ข้อ 1 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่ 

      EB5 ข้อ 2 สขร.1 พ.ย. 63

      EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ พ.ย.63

      EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ธ.ค.63

      EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ม.ค.64

      EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ก.พ.64

      EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มี.ค.64

      EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เม.ย.64

      EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ พ.ค.64

      EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2563

      EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563

      EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2563 

      EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนมกราคม 2564 

      EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

      EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนมีนาคม 2564 

      EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนเมษายน 2564 

      EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือนพฤาภาคม 2564 

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด

          ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

          ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ

          ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

          ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

       EB8 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 

                       และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        EB8 ข้อ2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น ดีมาก

        EB8 ข้อ3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

 EB10 หน่วยงานมีการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

        EB10 ข้อ1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

        EB10 ข้อ2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        EB10 ข้อ3 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

        EB10 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการและปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB13 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ

EB13 ข้อ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

EB13 ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามมติครม.เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60

EB13 ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง

EB13 ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

EB13 ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB13 ข้อ2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน

EB13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

EB13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB14_2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ

EB14_4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

EB14_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB15_1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB15_4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

EB15_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB16_1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB16_2 ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB16_4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB16_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

EB19_1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB19_2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB19_3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เป็นรูปเล่มรายงาน

EB19_4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB19_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 20  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกาหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB20_1 บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB20_2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB20_3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB20_4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

EB20_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน 

EB24_1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

EB24_2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

EB24_3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน

EB24_4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน

EB24_5 รายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กาหนด ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4

EB24_6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน