ITA โรงพยาบาลนาหมื่น 2564 

EB1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
          ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

       EB1 ข้อ2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

              โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

       EB1 ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 

       EB1 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

               ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ 2563 

      EB1 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 EB2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     EB2 ข้อ1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
     EB2 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
             รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ 
 
     EB2 ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
   
 EB2 ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
     EB2 ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     EB2 ข้อ1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

     EB2 ข้อ1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ
            และภารกิจของหน่วยงาน
และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     EB2 ข้อ1.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วยที่อยู่หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์
            หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
     EB2 ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ 
     EB2 ข้อ1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
     EB2 ข้อ1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
     EB2 ข้อ1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
     EB2 ข้อ1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
     EB2 ข้อ1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 
     EB2 ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
     EB2 ข้อ1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
     EB2 ข้อ2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
   
 EB2 ข้อ3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
           การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
     EB2 ข้อ4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
          การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  
    EB2 ข้อ5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน  
    EB2 ข้อ6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    EB2 ข้อ7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
    EB2 ข้อ8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    EB2 ข้อ9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
         EB2 ข้อ9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
         EB2 ข้อ9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
         EB2 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี
         EB2 ข้อ9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
               พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
               ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

         
EB2 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
    
EB2 ข้อ10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
   
EB2 ข้อ11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
           ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) 


EB3 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    EB3 ข้อ1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
           และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    EB3 ข้อ2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่ม
           รายงาน
โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
           (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
           (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ

           (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ
               จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 


  EB4 :  หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
             จัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 

     EB4 ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ 

     EB4 ข้อ1-1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 

     EB4 ข้อ1-1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     EB4 ข้อ1-1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ 

     EB4 ข้อ1-1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

     EB4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 

     EB4 ข้อ2.1- 2.3 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบสั่งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.2564

            ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
                 ชุดที่ 1 
                 ชุดที่ 2 
                          ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว)
            ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
                 ชุดที่ 1 
                 ชุดที่ 2 
            ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
                 ชุดที่ 1 
                 ชุดที่ 2 
            ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
                ชุดที่ 1 
                ชุดที่ 2 

     EB4 ข้อ3-3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ

     EB4 ข้อ3-3.2 หนังสือขออนุญาตขอเผยแพร่บันเว็บไซต์  


 EB5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    EB5 ข้อ1 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่   

    EB5 ข้อ2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

   EB5 ข้อ2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
            ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
            ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
            ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

  EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
          ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
          ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564
          ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564

  EB5 ข้อ2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
         ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564
         ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
         ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564

 


EB6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     EB6 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด 

     EB6 ข้อ2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

     EB6 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  

     EB6 ข้อ4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS 


EB7 :  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
          กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

    EB7 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
             กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

   
EB7 ข้อ2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 
   
EB7 ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
   
EB7 ข้อ4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   
EB7 ข้อ5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    EB7 ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
    EB7 ข้อ4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 


 EB8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
           ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

    EB8 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น
            และดีมาก
ละปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    EB8 ข้อ2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น ดีมาก
    EB8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) 
   
EB8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 


EB9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
          ทางด้านจริยธรรมและการรักษารวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

   EB9 ข้อ1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทาง
          ด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ปรากฏการอนุญาตนำเผย แพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    EB9 ข้อ1.2_2564แผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดวินัย 

    EB9 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
          และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

    EB9 ข้อ3 บันทีกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวการการ
          เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

    EB9 ข้อ4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวการการเสริมสร้างและพัฒนา
          ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
 รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

   EB9 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

   EB9 ข้อ6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

   EB9 ข้อ7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 


 EB10 : หน่วยงานมีการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

     EB10 ข้อ1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 

     EB10 ข้อ2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     EB10 ข้อ3 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

     EB10 ข้อ3.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน 

    EB10 ข้อ3.2 รายงานผลรอบ 12 เดือ 

    EB10 ข้อ4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 

     EB10 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 


EB11 :  บันทึกข้อความรายงานรับทราบและสั่งการ

     EB11 ข้อ1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูบผ่านเว็บไซต์ 

     EB11 ข้อ2 รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลนาหมื่น รอบ 6 เดือน 

     EB11 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูบผ่านเว็บไซต์ 

     EB11 ข้อ4 รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลนาหมื่น รอบ 12 เดือน 


EB12 : 

     
EB12 ข้อ1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
             ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และ เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
           
EB12ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

            EB12ข้อ 1.2 โครงการ / กิจกรรม 

     EB12 ข้อ2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และ
              ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
   

     EB12 ข้อ3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ
              ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 

     EB12 ข้อ4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 

     EB12 ข้อ5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

     EB12 ข้อ6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

     EB13 ข้อ  บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการและปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

     EB13 ข้อ2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ 

     EB13 ข้อ2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

     EB13 ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
              ข้าราชการตามมติครม.เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
 

     EB13 ข้อ2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง 

     EB13 ข้อ2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

     EB13 ข้อ2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน
              สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

     EB13 ข้อ2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม
               จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน
 

     EB13 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 

     EB13 ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

     EB13 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  


EB14 :

   EB14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่
           บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

   EB14_2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 

   EB14_4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 

   EB14_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


EB15 :

   EB15_1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่
         บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

   EB15_4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 

   EB15_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


EB16 :

   EB16_1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่

          บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

   EB16_2 ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

   EB16_4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

   EB16_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  


EB17 

   EB17 ข้อ1 บันทึกขอความเสนอผู้บริหารสูงสุด แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
           ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564
 

   EB17 ข้อ2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลนาหมื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   EB17 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


EB18  : 

   EB 18  ข้อ1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

   EB 18 ข้อ1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
            (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน
 คือ เดือนกันยายน 2564)
   EB 18 ข้อ1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   EB18 ข้อ2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานใน
           สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน  ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

  EB18 ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3)
          และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ
 

  EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
         ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)
 

  EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)
 

   EB18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


EB19  : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

   EB19_1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

   EB19_2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

   EB19_3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เป็นรูปเล่มรายงาน 

   EB19_4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   EB19_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


EB20 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกาหนดมาตรการและวาง

            ระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

   EB20_1 บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
                ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 

   EB20_2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
              เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 

   EB20_3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 

   EB20_4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
              ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
 

   EB20_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


EB 21 : 

    EB21 ข้อ1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
              ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
                 ข้อ 1.2 โครงการ 

   EB21 ข้อ2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   EB21 ข้อ3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           แก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   EB21 ข้อ4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   EB21 ข้อ5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 


EB22 : 

   EB22 ข้อ1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
            ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
   EB22 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
   EB22 ข้อ1.2 โครงการ
   EB22 ข้อ2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
   EB22 ข้อ3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ
           โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “
 สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง”
           ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
 ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 
EB22 ข้อ4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
  
EB22 ข้อ5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม 


EB23 : 

   EB23 ข้อ1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”
             ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ...ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
             ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

   EB23 ข้อ2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...EB 23 

   EB23 ข้อ3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... 

   EB23 ข้อ4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง 


EB24 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการ
           ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน 

     EB24_1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
             ในการทางาน ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

      EB24_2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน 
      EB24_3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน 
      EB24_4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
                 ทางเพศในการทางานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
                 คุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน 

     EB24_5 รายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
                ของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กาหนด ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 
     EB24_6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน