คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนาหมื่น

                                                                                                                          

                                                                                  นายแพทย์กฤษติพงษ์  ทิพย์ลุ้ย 

                                                                        นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง   

                                                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

  

                                 
      นายเชาว์  สุทธหลวง            นางสาวจงลักษณ์  งึ้มนันใจ            นายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเขื่อน              นางสาวธนัญญา  บุญอิน  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    เภสัชกรชำนาญการ

                                
   ทพ.เทอดศักดิ์  อุตศรี          นางวิรารัตนา  หล้าพรม       นางสาวเสาวลักษณ์ ขันยม    นางนิศานาถ  สารเถื่อนแก้ว  
 
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                                  
    นายอนุสรณ์  อยู่เย็น           นายนพรัตน์  วรรณวัตร             นางปาริชาติ  จักธร               นางลำดวน  น้อยอินต๊ะ  

    แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ                นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                                                               
                           นางสาวบุญยวีร์  กาวีนุ                     นางสาวณัฐรดา  มาชมภู                    นางธัญธนา  ไชยวงค์     
                         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

 

                                                                             
                                                           นางสาวชนิดา  นิลอุบล                          นายกุลวุฒิ  อุทธิยา
                                                        
 นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ                          นักวิชาการพัสดุ