คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนาหมื่น

                                                                                                                          

                                                                                  นายแพทย์กฤษติพงษ์  ทิพย์ลุ้ย 

                                                                        นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง   

                                                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

  

                                 
      นายเชาว์  สุทธหลวง            นางสาวจงลักษณ์  งึ้มนันใจ            นายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเขื่อน              นางสาวธนัญญา  บุญอิน  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    เภสัชกรชำนาญการ

                                
   ทพ.เทอดศักดิ์  อุตศรี          นางวิรารัตนา  หล้าพรม      นางนิศานาถ  สารเถื่อนแก้ว            นางลำดวน  น้อยอินต๊ะ
 
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                                  
    นายอนุสรณ์  อยู่เย็น           นายนพรัตน์  วรรณวัตร             นางปาริชาติ  จักธร                 นางสาวบุญยวีร์  กาวีนุ 

    แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ                นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                               
                 นางสาวณัฐรดา  มาชมภู                    นางธัญธนา  ไชยวงค์                   นางสาวชนิดา  นิลอุบล 
                 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน             นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ