งานสารสนเทศ

  • VDO สอนการใช้งานระบบ HOSxP

          + ระบบประชาสัมพันธ์

          + ระบบเวชระเบียน

          + ระบบตรวจสอบสิทธิ

          + ระบบซักประวัติ

          + ระบบนัดหมาย

          + ระบบห้องทำงานแพทย์

          + ระบบงานห้องฉุกเฉิน

          + ระบบคลินิกพิเศษ

          + ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง

          + ระบบทันตกรรม

          + ระบบชันสูตร

          + ระบบรังสีรักษา

          + ระบบแพทย์แผนไทย

          + ระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก

          + ระบบการเงิน

          + ระบบห้องผ่าตัด

          + ระบบงานทะเบียนผู้เสียชีวิต

          + ระบบผู้ป่วยใน

          + ระบบงานโภชนาการ

          + ระบบกายภาพ

          + ระบบส่งเสริมสุขภาพ 

          + ระบบวิสัญญี

          + ระบบระบาด

          + ระบบงานห้องคลอด

          + ระบบคลีนิกพิเศษเบาหวาน-ความดัน

 คู่มือ ที่มา : บริษัท BMS (HOSxP)