นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาล

นโยบายโรงพยาบาลนาหมื่น

  1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริ และ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
  2. ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
  3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายปฐมภูมิให้สามารถดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
  4. ยกระดับสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. ให้ประชาชนทุกครอบครัวมีหมอประจำตัวสามคน
  5. ให้ความสำคัญในการเข้าถึงบริการด้านสมุนไพร กัญชาทางการแพทย์ อย่างปลอดภัย
  6. จัดเตรียมความพร้อม รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID 19
  7. บริหารรายรับ รายจ่ายเพื่อให้สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลไม่เกิน Risk score 4
  8. พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  9. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้