พันธกิจ

                  ให้บริการด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ

        นำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ 

                        พัฒนาศักยภาพบุคลากร