ร้องเรียนร้องทุกข์

ท่านสามารถ แนะนำ ติชม ร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

1. สายตรงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนาหมื่น โทรศัพท์ 054-719361-62 ต่อ 115 (คุณนิศานาถ  สารเถื่อนแก้ว)
2. ส่งข้อความผ่าน Facebook ของโรงพยาบาล  : โรงพยาบาลนาหมื่น Na Muen hospital
3. กล่องแสดงความคิดเห็นทุกจุดในโรงพยาบาลนาหมื่นและตู้ร้องเรียนบริเวณหลังห้องพักพยาบาล
4. กรอกแบบ form ร้องเรียนผ่าน website >>https://forms.gle/ZCR6dT2ULy5JpiEk6 

*** ขอขอบคุณทุกคำแนะนำ ติชม ร้องเรียน ที่ช่วยพัฒนาโรงพยาบาลนาหมื่นอย่างต่อเนื่อง ****