::::: ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลนาหมื่น :::::  

 

 1.  นายแพทย์สันติ นวนพรัตน์สกุล  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2528 -  พฤษภาคม พ.ศ. 2531

 2.  นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2531 -  30 ตุลาคม พ.ศ. 2533

 3.  นายแพทย์ชุมพร ลัภกิตโร
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 -  30 เมษายน พ.ศ.2535

 4.  นายแพทย์วิทูรย์ ไหลรุ่งเรือง  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2535 - 30 เมษายน พ.ศ. 2537

 5.  นายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2537 - 30 เมษายน พ.ศ. 2538

 6.  แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2538 - 30 เมษายน พ.ศ. 2540

 7.  นายแพทย์อมรชัย  กริชนิกรกุล 

                 ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2540 - 30 เมษายน พ.ศ. 2542

 1.  นายแพทย์เจษฏพันธ์ สุวันทโรจน์  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2542 - 30 เมษายน พ.ศ. 2543

  *** แพทย์รักษาการแทนจากโรงพยาบาลเวียงสา และ โรงพยาบาลนาน้อย  พ.ศ. 2543 - 2545 ***
 2.  นายแพทย์กฤษฏา พันธ์ุเพ็ง  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2545 - 30 เมษายน พ.ศ. 2546

 3.  นายแพทย์ศรัณย์ กิจศรันย์  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2546 - 30 เมษายน พ.ศ. 2547

 4.  นายแพทย์ศรัณธ์ มะลิซ้อน  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2547 - 30 เมษายน พ.ศ. 2548

 5.  แพทย์หญิงอัญชลี เทพภักดี  
         ปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2549 - 30 เมษายน พ.ศ. 2551
 6.  แพทย์หญิงพรวินท์ อ่อนคล้าย  
        ปฏิบัติงาน ระหว่าง   1 พฤษภาคม  พ.ศ.2551 - 30 เมษายน พ.ศ. 2552

 7.  แพทย์หญิงสุพรรษา ยาใจ  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2552 - 30 เมษายน พ.ศ. 2553

 8.  นายแพทย์นัฐพล พิลาวุฒิ  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2553 - 30 เมษายน พ.ศ. 2555

 9.  แพทย์หญิงผาณิต ฉายศิริ    
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2555 - 30 เมษายน พ.ศ. 2556

 10.  นายแพทย์เฉลิมพล ผลดีเจริญ  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2556 - 30 เมษายน พ.ศ. 2558

 11.  แพทย์หญิงอัญชลี สีกัน  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2558 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 12.  แพทย์หญิงเนตรสกาว ดำนุ้ย  
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 มิถุนายน พ.ศ.2560 - 4 มิถุนายน  พ.ศ.2561 

 13.  นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  แตงอ่อน        
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง  1 มิถุนายน พ.ศ.2561 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  21.  นายแพทย์กฤษติพงษ์  ทิพย์ลุ้ย    
            ฏิบัติงาน ระหว่าง  1 มิถุนายน พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน 

                                                                           แหล่งที่มาของข้อมูล : นายกิตติการณ์  สารเถื่อนแก้ว