วิสัยทัศน์

 

" บริการดี มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข "

 

พันธกิจ

 ให้บริการด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ

        นำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ 

    พัฒนาศักยภาพบุคลากร

 

 ค่านิยม

 "สามัคคี มีน้ำใจ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง"