กลุ่มงานการแพทย์

 

                                                                                                                     

               นายแพทย์กฤษติพงษ์  ทิพย์ลุ้ย                   นายแพทย์พีรวิชญ์  งามสิทธิฤกษ์                นายแพทย์สุริยะ  กะจันทร์

     นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง                  นายแพทย์ปฏิบัติการ                             นายแพทย์ปฏิบัติการ

            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

                            ห้องตรวจ 1                                                 ห้องตรวจ 2                                                 ห้องตรวจ 3