กลุ่มงานการแพทย์

 

                                                                  

                     นายแพทย์กฤษติพงษ์  ทิพย์ลุ้ย                     นายแพทย์พีรวิชญ์  งามสิทธิฤกษ์

           นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง                  นายแพทย์ปฏิบัติการ

                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

                                  ห้องตรวจ 1                                                    ห้องตรวจ 2