กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

                                                                

                                                นายเชาว์  สุทธหลวง

                                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

                                         

               นางสาวศิรินา  ติสระ                   นางอมรรัตน์  สีกัน                 นายภานุวัฒน์  ผาบสละ

    นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ      พนักงานบัตรรายงานโรค          นักวิชาการคอมพิวเตอร์