กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

                                                                

                                           นายแพทย์พีรวิชญ์  งามสิทธิฤกษ์ 

                                               นายแพทย์ปฏิบัติการ  

 

                                         

               นางสาวศิรินา  ติสระ                   นางอมรรัตน์  สีกัน                 นายภานุวัฒน์  ผาบสละ

    นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ      พนักงานบัตรรายงานโรค          นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

                                                             

                                     นางสาววาสนา  มังวงค์

                                     นักวิชาการสาธารณสุข