กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

                     

                                                      นายอนุสรณ์  อยู่เย็น

                                                  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 

                                    

                                                  นางศุภรัศม์  สารเถื่อนแก้ว

                                                  พนักงานช่วยการพยาบาล