กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 

                

                                       นางสาวชนิดา  นิลอุบล

                                    นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

 

                            

                                           นางนิตยา  รินสิริ

                                      พนักงานกายภาพบำบัด