กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                           

                                                                              นายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเขื่อน                                 

                                                                           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  

                                                                                                 

                                                             นางสาวรสริน  แสนซ้าย                        นางธัญธนา  ไชยวงค์                         

                                                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน              

                                                                                  

                                                           นายวรากร  ยศหล้า                          นางสาวพอตา  หวังล้อมกลาง    

                                                         นักวิชาการเงินและบัญชี                             นักวิชาการพัสดุ       

                                            

            นางสาวชาลินี  สมบัติปัน               นางสาวรักษ์ชนก  โพธิยะ               นางสาวญาดาวดี  สอนใจ          นางเบญจวรรณ  สารเถื่อนแก้ว 

                นักวิชาการพัสดุ                          เจ้าพนักงานพัสดุ                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                  พนักงานธุรการ      

                                             

          นายอภิสิทธิ์  สารเถื่อนแก้ว              นายสุพจน์  ปินตาเทพ                   นายวินัย  ทับเกลี้ยง                        นายฐิติพงษ์  ต๊ะทา 

              พนักงานขับรถยนต์                      พนักงานขับรถยนต์                      พนักงานขับรถยนต์                         พนักงานขับรถยนต์   

 

                                    

             นางพะยอม  สายยืน               นางสาวเปรมสุดา   คำอ้ายด้วง                นางวีนัส  ปาโน                          นางจันทร์ดี  เตชะนันท์  

          พนักงานประกอบอาหาร                 พนักงานประกอบอาหาร                       พนักงานสถานที่                          พนักงานสถานที่   

  

                                                      

                                  นางณัฐฐุจา  เข็มทอง                 นางสาวสุพรรณี  ขันตัน             นางสาวออนจิตา  ขันคำมาละ

                                     พนักงานสถานที่                        พนักงานสถานที่                           พนักงานสถานที่      

                           

                                                                                          

             นายไชยนาม  ธิเขียว              นายเอกนรินทร์  เรืองรินทร์              นายธนกฤต   ขัติวงศ์                     นายกล้าณรงค์  แก้วกุลสี             

            ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป                     พนักงานสถานที่                   พนักงานรักษาความปลอดภัย             พนักงานรักษาความปลอดภัย