กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                            

                                                   นายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเขื่อน                                 

                                                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  

                                                      

                                  นางสาวรสริน  แสนซ้าย                     นางธัญธนา  ไชยวงค์                        

                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         

 

                                 

             นายวรากร  ยศหล้า                          นายกุลวุฒิ  อุทธิยา                   นายอภิสิทธิ์  สารเถื่อนแก้ว  

          นักวิชาการเงินและบัญชี                         นักวิชาการพัสดุ                         พนักงานขับรถยนต์   

 

                                

        นางเบญจวรรณ  สารเถื่อนแก้ว            นายสุพจน์  ปินตาเทพ                    นายวินัย  ทับเกลี้ยง

                พนักงานธุรการ                           พนักงานขับรถยนต์                      พนักงานขับรถยนต์

 

                   

             นายฐิติพงษ์  ต๊ะทา                       นางพะยอม  สายยืน               นางสาวเปรมสุดา   คำอ้ายด้วง  

             พนักงานขับรถยนต์                     พนักงานประกอบอาหาร                พนักงานประกอบอาหาร 

 

                         

              นางวีนัส  ปาโน                           นางจันทร์ดี  เตชะนันท์                นางณัฐฐุจา  เข็มทอง

              พนักงานสถานที่                              พนักงานสถานที่                       พนักงานสถานที่    

               

        นายไชยนาม  ธิเขียว                     นางสาวสุพรรณี  ขันตัน                

        ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป                         พนักงานสถานที่                          

                                    

                                                                         

         นายธนกฤต   ขัติวงศ์                   นายกล้าณรงค์  แก้วกุลสี              นายเอกนรินทร์  เรืองรินทร์

   พนักงานรักษาความปลอดภัย         พนักงานรักษาความปลอดภัย                 พนักงานสถานที่