กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                           

                                                                              นายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเขื่อน                                 

                                                                           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  

                                                                                   

                                                            นางสาวรสริน  แสนซ้าย                        นางธัญธนา  ไชยวงค์                        

                                              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       

  

                                        

             นายวรากร  ยศหล้า                         นายกุลวุฒิ  อุทธิยา                    นางสาวชาลินี  สมบัติปัน             นางสาวญาดาวดี  สอนใจ

          นักวิชาการเงินและบัญชี                       นักวิชาการพัสดุ                           นักวิชาการพัสดุ                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

                                         

          นายอภิสิทธิ์  สารเถื่อนแก้ว           นางเบญจวรรณ  สารเถื่อนแก้ว            นายสุพจน์  ปินตาเทพ                   นายวินัย  ทับเกลี้ยง

              พนักงานขับรถยนต์                          พนักงานธุรการ                           พนักงานขับรถยนต์                       พนักงานขับรถยนต์

 

                                       

             นายฐิติพงษ์  ต๊ะทา                      นางพะยอม  สายยืน                   นางสาวเปรมสุดา   คำอ้ายด้วง               นางวีนัส  ปาโน

             พนักงานขับรถยนต์                    พนักงานประกอบอาหาร                   พนักงานประกอบอาหาร                     พนักงานสถานที่ 

  

                                       

            นางจันทร์ดี  เตชะนันท์                 นางณัฐฐุจา  เข็มทอง                     นายไชยนาม  ธิเขียว                  นางสาวสุพรรณี  ขันตัน  

                พนักงานสถานที่                        พนักงานสถานที่                           ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป                       พนักงานสถานที่                                    

                           

                                                                                                 

                               นายธนกฤต   ขัติวงศ์                    นายกล้าณรงค์  แก้วกุลสี               นายเอกนรินทร์  เรืองรินทร์

                          พนักงานรักษาความปลอดภัย          พนักงานรักษาความปลอดภัย                  พนักงานสถานที่