กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                           

                                                                              นายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเขื่อน                                 

                                                                           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  

                                                                                   

                                                            นางสาวรสริน  แสนซ้าย                      นางธัญธนา  ไชยวงค์                        

                                              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       

  

                                     

              นายวรากร  ยศหล้า                    นางสาวชาลินี  สมบัติปัน              นางสาวญาดาวดี  สอนใจ                นางสาวรักช์นก  โพธิยะ

           นักวิชาการเงินและบัญชี                      นักวิชาการพัสดุ                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                 เจ้าพนักงานพสดุ

                                         

          นายอภิสิทธิ์  สารเถื่อนแก้ว           นางเบญจวรรณ  สารเถื่อนแก้ว            นายสุพจน์  ปินตาเทพ                   นายวินัย  ทับเกลี้ยง

              พนักงานขับรถยนต์                          พนักงานธุรการ                           พนักงานขับรถยนต์                       พนักงานขับรถยนต์

 

                                                   

             นายฐิติพงษ์  ต๊ะทา                      นางพะยอม  สายยืน                นางสาวเปรมสุดา   คำอ้ายด้วง                 นางวีนัส  ปาโน  

             พนักงานขับรถยนต์                    พนักงานประกอบอาหาร                พนักงานประกอบอาหาร                      พนักงานสถานที่                     

  

                                       

            นางจันทร์ดี  เตชะนันท์                 นางณัฐฐุจา  เข็มทอง                 นางสาวสุพรรณี  ขันตัน             นางสาวออนจิตา  ขันคำมาละ

                พนักงานสถานที่                        พนักงานสถานที่                          พนักงานสถานที่                           พนักงานสถานที่      

                           

                                                                                          

             นายไชยนาม  ธิเขียว              นายเอกนรินทร์  เรืองรินทร์              นายธนกฤต   ขัติวงศ์                     นายกล้าณรงค์  แก้วกุลสี             

            ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป                     พนักงานสถานที่                   พนักงานรักษาความปลอดภัย             พนักงานรักษาความปลอดภัย