กลุ่มงานรังสีวิทยา

 

                              

                                                                         นางสาวณัฐรดา  มาชมภู

                                                                       นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

 

                                                             

                                                                               นายกมล  ธิเขียว

                                                                          พนักงานช่วยเหลือคนไข้