กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                    

                                       นายนพรัตน์  วรรณวัตร

                                 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

 

                                  

                  นางสาวนิตยา  จันดี                 นางณุชณา  เรืองรินทร์

          นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ        พนักงานช่วยเหลือคนไข้