กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                                    

                                                                นางสาวธนัญญา  บุญอิน   

                                                                    เภสัชกรชำนาญการ

 

                                                

                                       นางสาวมลธิชา  ชราชิต              นางสาว จรุพร  อินเสียน

                                          เภสัชกรชำนาญการ                    เภสัชกรปฏิบัตการ                 

 

               

      นางสาวปิยาภรณ์  สอนใจ       นางอมรรัตน์  จิตอารี             นายผจญ  ปาธิยะ           นางสาวจรรยา  ใหม่น้อย

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน   พนักงานเภสัชกรรม             พนักงานเภสัชกรรม           เจ้าพนักงานเภสัชกรรม