กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                                    

                                                                   นางสาวธนัญญา  บุญอิน   

                                                                      เภสัชกรชำนาญการ

 

                                                    

                                            นางสาวจรุพร  อินเสียน                 นางวนิดา นรินทร์              

                                              เภสัชกรปฏิบัตการ                     เภสัชกรชำนาญการ                                    

 

                      

      นางสาวปิยาภรณ์  สอนใจ        นางสาวจรรยา  ใหม่น้อย          นายผจญ  ปาธิยะ                นางอมรรัตน์  จิตอารี  

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน    เจ้าพนักงานเภสัชกรรม           พนักงานเภสัชกรรม              พนักงานเภสัชกรรม