กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

                    

                                       นางสาวจงลักษณ์  งึ้มนันใจ

                                              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

                                     

                        นางสาวเสาวลักษณ์ ขันยม          นางสาวนพพร  เปี่ยมทวีศักดิ์          

                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           

                                       

                               นางนาตยา  สนธิไชย                    นางสาวบุณยวีร์  กาวีนุ

                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

  

                                                                                  

                            นายอรรถพงษ์ เอี่ยมมา                    นางรุ่งทิพย์  บุญอิน                                   

                   นักกวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข     

                                                                              

                                            

                                                  นายวิจิตร  เวชมะโน 

                                                     พนักงานบริการ