กลุ่มงานทันตกรรม

                                          

                                                                              ทพ.เทอดศักดิ์  อุตศรี

                                                                         ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

                                                                           หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

                                                              

                                                 ทพญ.บุษยามาส  ทรายแก่น            นางพาวรรณตรี  ปิจนำ  

                                                ทันตแพทย์ปฏิบัติงาน     เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

                                                                                                                                                       

                                                 

                              นางสุคินนา  ฟุูบิทร์                   นางสาวนงนุช  คำป๊อก             ชรินทร์รัตน์  ง้วนกันทะ

             เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน            ผู้ช่วยทันตแพทย์                  ผู้ช่วยทันตแพทย์