กลุ่มงานทันตกรรม

                            

                                                     ทพ.เทอดศักดิ์  อุตศรี

                                                  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

                                    

                         ทพญ.บุษยามาส  ทรายแก่น         นางพาวรรณตรี  ปิจนำ  

                            ทันตแพทย์ปฏิบัติงาน          เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

                                                                                                                                                       

                                          

                              นางสุคินนา  ฟุูบิทร์                นางสาวนงนุช  คำป๊อก                  

                               ผู้ช่วยทันตแพทย์                   ผู้ช่วยทันตแพทย์