กลุ่มงานการพยาบาล

                                                   

                                                  นายเชาว์  สุทธหลวง

                                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

                                              หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

                    

นางลำดวน  น้อยอินต๊ะ          นางทองพูน  สุทธหลวง        นางวิรารัตนา  หล้าพรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

    หัวหน้างานการพยาล                       หัวหน้างานการพยาล                        หัวหน้างานการพยาล

          ผู้ป่วยนอก                                           ผู้คลอด                                           ผู้ป่วยใน

                   

  นางปาริชาติ  จักธร          นางนิศานาถ  สารเถื่อนแก้ว       นางนรินทร์  อินถา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

       หัวหน้างานพยาบาล                       หัวหน้างานพยาบาล                  

 อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช                   สุขภาพจิตและจิตเวช

                   

  นางนารี  แก้วกายา           นางศรีแพร  เปี่ยมทวีศักดิ์             นางสุนทรี  ติอิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

               

  นางบุษบา  ยศหล้า          นางดวงนภา  อินต๊ะเขื่อน     นางหทัยกาญจน์  ยินดีผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

              

 นายพิชยไชย  มงลวัชรพงษ์        นางกรรณิการ์  อนัญญาวงศ์          นางจีระนันท์  บัตริยะ

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

               

นางสาววาสนา  พึ่งเมือง       นางกรรนิการ์  งึ้มนันใจ    นางทิพย์วรรณ  ขันทะสอน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 

             

 นางสาวณพัชชนันท์  คำภิระ          นางสาวเจนจิรา  สุภาแก้ว            นางศุภลักษณ์  กองคำ

 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  

            

  นางสาวกิตติยา  กิตติพิบูลศักดิ์       นางสาวนิศารักษ์  แซ่โง้ว        นางสาวปียาภรณ์  เรืองรินทร์ 

    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ           พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ         พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

           

  นางสาวอัญชัญ เจียงของ         นางกุหลาบ  สันเถื่อนแก้ว                นางสุภร  ศรีนอก

 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน           พนักงานช่วยเหลือคนไข้             พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

              

     นางศรีแอ๊ด    ขัดใจ                     นางฉัตรนภา  บุญดวง                นางณัฐติยา  สารเถื่อนแก้ว

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้               พนักงานช่วยเหลือคนไข้               พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

              

    นางนันท์ชญาน์  ต้นกัน                 นางเสาวนีย์  มูลชารี                  นางสาวพนารัตน์  น้อยอินต๊ะ

   พนักงานช่วยเหลือคนไข้             พนักงานช่วยเหลือคนไข้               พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

                     

     นางเกศนี  แก้วกุลสี                    นางพูนสิริ  แก้วชมภู                    นางรัตนพรรณ  นิลบุญเรือง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้               พนักงานช่วยเหลือคนไข้                 พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

               

นางสาวภัทราภา  ตุ่นแก้ว              นางสาวประภานิช  ต๊ะนนท์                  นางกิ่งแก้ว  พรมฆ้อง

 พนักงานช่วยเหลือคนไข้               พนักงานช่วยเหลือคนไข้                 พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

                                  

                   นางสาวสายชล  น้อยอินต๊ะ                นางสร้อยเพชร  ต๊ะเสน                      

                    พนักงานช่วยเหลือคนไข้                    พนักงานซักฟอก