::: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 :::

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565

 เดือนเมษายน 2565

 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนมกราคม 2565

เดือนธัวาคม 2564

เดือนตุลาคม 2564